Vi holder ferielukket i uge 29-30

csr kopi-min

CSR hos Profilkonfekt

CSR handlar om verksamheters och organisationers integration av etiska, sociala, och miljömässiga sätt att arbeta i sin verksamhet.

De flesta verksamheter arbetar med olika former av socialt ansvarstagande. Det kan gälla sponsring, miljövänlig avfallshantering, rekrytering av extrapersonal, eller något helt annat.

CSR OCH DISTRIBUTIONSKEDJAN
Profilkonfekt samarbetar med många olika leverantörer från olika länder. Det är allt från producenter av råvaror, folie, emballage och kontorsartiklar, till transportfirmor och IT-leverantörer etc.

Vi bryr oss om hur våra leverantörer och samarbetspartners uppför sig; om de lever upp till krav och standarder, och uppfyller konventioner. Vi lägger stor vikt vid bra arbets- och miljöförhållanden.

EXEMPEL PÅ CSR I DISTRIBUTIONSKEDJAN
Hos Profilkonfekt tar vi vårt ansvar på allvar, och vi ställer därför krav på våra leverantörer och samarbetspartners att ta ansvar för både miljö och arbetsförhållanden.

Vi ställer till exempel krav gällande:

Anställningsvillkor: Alla anställda ska få ett anställningsavtal. Det bör också säkerställas att medarbetarnas lön och sociala villkor uppfyller – eller är bättre än – gällande lokala förhållanden.
Arbetsmiljö: Att leverantören uppfyller de avtalade kraven gällande arbetsmiljön. Löpande kontroller.
Miljö: Att säkerställa att leverantörens faktiska och potentiella miljöpåverkningar är kända. Detta gäller både vid produktion och vid användning av produkten.
Föreningsfrihet: Att leverantören respekterar de anställdas rätt att organisera sig och förhandla kollektivt.
Korruption och brottslighet: Att ingen leverantör eller samarbetspartner har någon anknytning till brottslighet eller korruption. Löpande kontroller.
Diskriminering: Att leverantören inte särbehandlar sina anställda utifrån etnisk bakgrund, kön, religion, ålder, funktionsnedsättning, sexuell läggning, politisk åskådning eller annat.
Undantaget vissa branscher.

Hos Profilkonfekt väljer vi producenter utifrån ett etiskt perspektiv.

Grundtanken är att Profilkonfekt inte blundar för dåliga förhållanden bara för att det gäller en annan verksamhet. Som köpare av en produkt är Profilkonfekt i en position där vi kan ställa krav, och det utnyttjar vi.

CSR-EXEMPEL – PROFILKONFEKT OCH MILJÖHÄNSYN
I vårt val av leverantörer och produkter värderar Profilkonfekt hänsynsfullhet till miljön högt. Miljöpåverkningarna från olika leverantörer och produkttyper varierar.

Hos Profilkonfekt använder vi leverantörer i vår närhet så långt det går, och begränsar därmed koldioxidutsläppen.
Hos Profilkonfekt packas våra produkter i nedbrytbar folie, när det är tekniskt möjligt.
Eftersom våra produkter går under livsmedelslagen så är tryckfärger och emballage självklart giftfria och uppfyller alla krav.

SAMHÄLLSAKTIVITETER
Inom CSR är samhällsaktiviteter ett samlat begrepp för verksamhetens involvering i olika former av partnerskap, sponsorsamarbeten, och andra relationer i närområdet. Den gemensamma nämnaren är att aktiviteterna på något sätt bidrar till en kulturell, sportslig och allmännyttig samhällsutveckling.

PROFILKONFEKT HAR VALT ATT STÖTTA FÖLJANDE PROJEKT:
Danmarks Børnefond – en dansk fond som stöttar socialt utsatta och sjuka barn, med kontanta belopp mellan 5 000 och 15 000 DKK. Hittills har 33 barn tagit emot stödet.
Natteravnene – vuxna som visar sig på gatorna och försöker att skapa en trygghet för ungdomar genom att finnas tillhands. Vi bidrar med karameller.
Reden – ett härbärge med rådgivning för missbrukare och prostituerade kvinnor och hemlösa. Reden har mottagit 50 000 DKK i stöd.
Verksamhetspraktik och arbetsprövning i samarbete med de lokala arbetsförmedlingarna.
Profilkonfekt har som mål att stötta ett välgörande projekt om året med 50 000 DKK.

CSR-EXEMPEL – PROFILKONFEKT OCH PERSONALAKTIVITETER
Hos Profilkonfekt arbetar vi med olika frågor inom området personalaktiviteter.

KOMPETENSUTVECKLING – LIVSLÅNGT LÄRANDE
Utbildning och löpande utveckling av fackliga och personliga kompetenser är en förutsättning för Profilkonfekts affärsmässiga utveckling, och för att öka den enskilda medarbetarens jobbmöjligheter både på kort och lång sikt.

SÄKERHET OCH HÄLSA
Stresspolicy med flera olika verktyg, såsom sluta-röka-kurser, alkoholpolicy, utveckling av en god psykosocial arbetsmiljö, bra strategier vid sjukskrivningar och återgång till arbete.

 

UFORPLIGTENDE TILBUD?