Vi holder ferielukket i uge 29-30

Allmänna försäljnings- och leveransvillkor för Profilkonfekt ApS

1. ALLMÄNT

1.1 Nedanstående försäljnings- och leveransvillkor är giltiga från 01082017 och utgör automatiskt en integrerad del av varje offert, försäljning eller leverans från Profilkonfekt ApS till sina kunder, när det här dokumentet är bifogat till köpeavtalet eller orderbekräftelse, eller på annat sätt hänvisats till.

1.2 Ändringar eller avvikelser från dessa villkor måste avtalas skriftligen.

1.3 Förändringar avseende försäljning eller leverans måste avtalas skriftligen.

2. OFFERT/ORDERERKÄNNANDE FRÅN PROFILKONFEKT APS.

2.1 Alla offerter från Profilkonfekt ApS överlämnas med rätt att återkalla erbjudandet Fram till att kundens accept har överlämnats till Profilkonfekt ApS, har Profilkonfekt ApS således rätt att återkalla erbjudandet. Profilkonfekt ApS skall omedelbart underrätta kunden, om ett erbjudande återkallas.

2.2 Om ingen specifik giltighetstid angivits i offerten, gäller offerten 4 veckor från offertens datum.

2.3 Telefonbeställning uppfattas som offert från Profilkonfekt Aps och är först giltig, efter att kunden erhållit skriftlig orderbekräftelse.

3. LEVERANSVILLKOR – TID OCH MÄNGD

3.1 Om annat inte skriftligen avtalas, är leveransadressen kundens adress och gällande leveransvillkor är fritt fabrik/Ex Works, om inte annat överenskommits.

3.2 Leveranstid fremgår av offert eller ordererkännande från Profilkonfekt ApS Anges ett bestämt datum för leverans, är detta datum att betrakta som vägledande. Profilkonfekt ApS förbehållar sig rätten att leverera tidigare än angivet preliminärt datum, om inte annat avtalats skriftligt. Likaledes förbehållar Profilkonfekt ApS sig rätten att leverera senare upp till 15 dagar, utan att dette räknas som försening Profilkonfekt ApS aviserar inte om senare leverans, om inte särskilt avtal om bevakning av leverans eller express leverans har träffats.

3.3 Ordererkännandets leveranstider förutsätter, att Profilkonfekt ApS har erhållit eller av köparen godkännt korrektur och/eller annat underlag för produktion inom angiven tid Om underlaget för produktion eller godkännt korrektur inte lämnas tid, kan leveranstiden skjutas upp ytterligare beroende på beläggningen i produktionen vid det aktuella tillfället Är det avtalad, att Profilkonfekt ApS klarar av repromaterial eller produktionsverktyg (vid specialdesignade produkter), förutsättar uppfyllelse av leveranstiden, att kunden skriftligt godkänner det inlämnade repromaterial inom den av Profilkonfekt ApS’ angiven tid.

3.4 Leveransvillkoren i punkt 3.2 gäller även vid delleverans av en avropsorder För avropsorder gäller, att om inget annat skriftligt avtalas, så måste hela ordern vara slutlevererad inom 12 månader från orderbekräftelsens datum.

3.5 Profilkonfekt ApS förbehållar sig rätten att göra delleveranser.

3.6 Leverans sker när Profilkonfekt ApS överlämnar varorna till kunden eller kundens valda fraktbolag. Vid leverans övergår risken för varorna till kunden. Detta gäller även i de fall då Profilkonfekt ApS har bokat transporten till kund.

3.7 Profilkonfekt ApS förbehåller sig rätten att över- eller underleverera med upp till 10% av ordermängden. Över- och underleverans har ingen påverkan på priset per enhet. Profilkonfekt ApS ansvarar för att leverera enligt vad som skriftligt avtalats.

4. AVBESTÄLLNING OCH ÄNDRINGAR AV LAGD ORDER

4.1 Avbeställning och ändringar av lagd order accepteras som utgångspunkt inte. I särskilda fall kan Profilkonfekt ApS dock efter överenskommelse acceptera ändringar och avbeställning av order mot betalning av medförda omkostnader.

4.2 Vid avropsordrar accepterar Profilkoncept ApS efter första leveransen avbeställning av resterande del. Vid en sådan avbeställning faktureras kunden 50% av orderns restvärde för att täcka kostnader för tryck, folie, stenciler, frakt mellan leverantörer och liknande.

4.3 Annullering eller ändring av en order har blivit accepterad först när en skriftlig bekräftelse från Profilkonfekt ApS erhållits.

5. PRISER OCH BETALNINGSVILLKOR

5.1 Prisangivelser i katalogen, prislistor etc. är endast vägledande och kan ändras utan förvarning.

5.2 Prisangivelser i offerter är endast förpliktigande för Profilkonfekt ApS under tiden offerten gäller, och är bindande då order lagts och bekräftats innan offertens utgång.

5.3 Alla priser är i svenska kronor och exklusive moms.

5.4 Erbjuds kunden rabatt så beräknas denna på grundfakturan exklusive kostnader för produktionsverktyg, frakt med mera.

5.5 Priserna är baserade på nu gällande tullsatser och övriga offentliga/lagstadgade avgifter och kostnader. I tillfälle av ändringar i dessa så kommer priserna att justeras motsvarande. Denna rätt till korrigering gäller även redan accepterad offert.

5.6 I de fall där ordern innehåller underleveranser från tredje part förbehåller sig Profilkonfekt ApS rätten att korrigera offerten så att den överensstämmer med eventuella prisändringar hos underleverantören. Denna rätt till korrigering gäller även redan accepterad offert. För offert utan aktuellt villkor görs ett särskilt avtal.

5.7 Alla priser är exklusive paketering och eventuella leveransomkostnader.

5.8 Betalning ska ske senast det datum som fakturan anger är sista betalningsdag. Då en sådan inte är angiven ska betalning ske inom 14 dagar från leverans.

5.9 Vid långsiktiga avtal, däribland avropsordrar, förbehåller sig Profilkonfekt ApS rätten att fakturera delbetalning vid varje delleverans och/eller månadsvis.

5.10 Betalningar med check, kontoöverföring eller andra betalsätt emottages med sedvanlig täckningsförbehåll och betalning anses vara gjord först vid hel eller delvis inlösen/utbetalning.

5.11 Vid betalning efter förfallodatum beräknas ränta med 1,5% per påbörjad månad från förfallodatum till dess att betalning sker.

5.12 Vid utebliven betalning skickar Profilkonfekt ApS en betalningspåminnelse. När påminnelse skickas tillkommer en avgift på 125 kronor.

5.13 Kunden är inte berättigad att kvitta med eventuella motkrav av Profilkonfekt ApS, som inte är skriftligt erkända av Profilkonfekt ApS, och har inte rätt till att tillbakahålla någon del av köpesumman på grund av motfodringar av någon sort.

6. PROFILKONFEKT APS’ FÖRSENING

6.1 De av Profilkonfekt ApS angivna leveranstiderna är uppskattade utifrån upplysningar som inhämtas från eventuella underleverantörer.

6.2 Föreligger försening (jf punkt 3.2) från Profilkonfekt ApS vad gäller leverans och kunden önskar åberopa avtalsbrott ska kunden, efter att förseningen inträtt, skriftligen meddela Profilkonfekt ApS en varning om att leverans måste ske inom en angiven tid, dock minimum 15 dagar från det att varningen meddelas. Först efter denna tid löpt ut, utan att leverans skett, är kunden berättigad att hävda avtalsbrott. Vid avtalsbrott gäller villkoren under punkt 11.

6.3 Om inte annat avtalats så anses en leverans som skett i tid, enligt punkt 6.2, inte ge kunden rätt att häva avtalet. Således har kunden ingen rätt att ställa Profilkonfekt till svars.

6.4 Om försening av en leverans beror på att Profilkonfekt är i en situation som anges i punkt 6.6, skjuts leveransen upp med så lång tid som förhindret varar. Bägge parter ska dock vara berättigade att annullera avtalet när förhindret varat i mer än 3 månader. Dessa villkor gäller oavsett om förhindret inträffar före eller efter utgången av avtalad leveranstid.

6.5 Profilkonfekt ApS ska i ovan nämnda situation utan dröjsmål meddela kunden om ändring av leveranstiden.

6.6 Leveranstiden som anges i avtalet gäller inte i fall då force major kan åberopas. Till exempel vid strejk, lockout, krig, oroligheter, brand, import/export-restriktioner, transportproblem, allmän varubrist, eller andra omständigheter som gör att avtalet inte kan hållas. Förbehållet omfattar också försenade eller ofullständiga leveranser från underleverantörer på grund av nämnda omständigheter.

6.7 En avtalad leveranstid kan ändras i de fall då kunden önskar justeringar och ändringar som inte var kända vid orderläggningen.

7. KUNDENS DRÖJSMÅL

7.1 Kundens betalning ska för varje enskild leverans ske i överensstämmelse med villkoren under punkt 5. I de fall då kunden inte betalar en leverans i tid är Profilkonfekt ApS berättigad att stoppa eventuella ytterligare leveranser, inklusive leveranser av avropsordrar.

7.2 I de fall då leveransen skjuts upp på grund av kundens dröjsmål är Profilkonfekt ApS, om inte annat avtalats, berättigad att fakturera för ordern som om leverans hade skett på avtalad tid.

8. FELAKTIGHETER

8.1 Vid leverans ska kunden snarast undersöka innehållet för att upptäcka eventuella felaktigheter.

8.2 I de fall kunden upptäcker felaktigheter ska detta snarast meddelas och specificeras skriftligen till Profilkonfekt ApS, senast 8 arbetsdagar efter att leveransen mottagits. Om Profilkonfekt ApS kan konstatera felaktigheter har kunden möjlighet att välja mellan att få köpesumman för de felaktiga varorna återbetald, eller begära en kompletterande leverans. I bägge fall ska de felaktiga varorna returneras. Profilkonfekt ApS kan dock bortse från detta i de fall då omkostnaderna för returen är oproportionerligt stora. Om kunden väljer en kompletterande leverans så accepterar kunden den försening av ordern som då sker.

8.3 Om Profilkonfekt ApS inte kan konstatera ett fel, eller om annan tvist uppstår mellan Profilkonfekt ApS och kunden angående den levererade ordern så gäller villkoren under punkt 11.

8.4 Profilkonfekt ApS reserverar sig för avvikelser i färgton, form- och smakändringar, såväl som övriga ändringar i utseende, dimensioner, vikt etc. Såvida produkten inte ändras väsentligt och på ett sätt som är av avgörande betydelse för kunden. Vid konvertering från patronfärger till CMYK eller liknande måste en viss synlig variation från ursprungsfärgen förväntas. Sådana avvikelser räknas inte som felaktigheter.

8.5 Vid produktion av infärgade produkter (som karameller och klubbor med logga) används uteslutande EU-godkända livsmedelsfärger vilket kan medföra större färgavvikelser än vanligt, jf punkt 8.4. Sådana färgavvikelser räknas inte som felaktigheter.

8.6 Mängdavvikelser per förpackning kan förekomma eftersom vikten per styck kan variera. Sådana avvikelser anses inte vara felaktigheter. Mängden beräknas i genomsnitt på en hel leverans.

8.7 Profilkonfekt ApS ansvarar inte för fel som beror på att kunden inte hanterat varorna så som föreskrivet under generell produktinformation.

8.8 I de fall då kunden har upptäckt, eller borde ha upptäckt, en felaktighet och inte reklamerar så som beskrivet i punkt 8.2, kan kunden inte i ett senare skede åberopa felaktigheten.

9. PRODUKTIONSVERKTYG, MASKINER, UTRUSTNING

9.1 Produktionsverktyg såsom ritningar, prover, formar, film, klichéer och liknande är Profilkonfekt ApS egendom. Det gäller oavsett om kunden eller tredje part har bidragit till produktionsverktygen, finansiellt eller på annat sätt. Profilkonfekt ApS förbehåller sig rätten att använda produktionsverktygen till ordrar från andra kunder, dock inte under de första 6 månaderna efter leverans av ursprungsprodukten.

10. PRODUKTÄNDRINGAR

10.1 Profilkonfekt ApS förbehåller sig rätten att utan förvarning göra förändringar i avtalade specifikationer, om detta kan ske utan att kunden påverkas negativt.

11. ANSVARSBEGRÄNSNING

11.1 Profilkonfekt ApS eventuella ersättningsansvar begränsar sig till de tillfällen då Profilkonfekt ApS har visat grov oaktsamhet eller uppsåt, och ersättningsansvaret omfattar endast förlust som är en direkt konsekvens av felaktigheter och brister orsakade av Profilkonfekt ApS. Profilkonfekt ApS eventuella ersättningsansvar omfattar således inte driftstopp, vinstbortfall eller andra indirekta förluster av något sort.

11.2 Ingen av parterna anses ha försummat sina åtaganden gentemot den andra parten om orsaken till att avtalet inte följts är omständigheter som den aktuella parten inte har reellt inflytande över. Till exempel felaktiga eller bristfälliga leveranser från leverantörer, strejker, väder, regeringsbeslut, beslut från offentliga myndigheter, arbetstvister, brand, import- eller exportförbud, valutarestriktioner, generell materialbrist, transportförhållanden, m.m. Sådana fall betraktas som force major.

12. KATALOGER OCH BESKRIVNIGAR

12.1 Upplysningar angående vikt, färg, smak, utseende och dimension m.m. i kataloger, samt beskrivningar och prislistor m.m ska ses som vägledande och är endast bindande i de fall då det hänvisas till dem i offert och/eller orderbekräftelse.

13. ÄGANDERÄTT

13.1 Äganderätten över sålda varor förblir Profilkonfekt ApS tills dess att hela köpesumman betalats.

14. DOMSTOL

14.1 Tvister som rör avtal avgörs vid Københavns Byret, Sø- och Handelsretten i København eller Østre Landsret som första instans enligt civilprocesslagens regler om fördelningen av rättsfall mellan dessa rätter.

Generell produktinformation

Alla Profilkonfekt ApS produkter levereras nyproducerade, därefter beror hållbarheten på hantering under transport och förvaring hos kunden. Hållbarheten som anges förutsätter att produkten förvaras enligt anvisning.

Generell hållbarhet för alla sockervaror, undantaget choklad: Upp till 12 månader från produktionsdatum, vid förvaring i mörkt utrymme med konstant luftfuktighet mellan 50-60% och temperatur mellan 15-18 grader.

För ren choklad gäller 6 månaders hållbarhet och för fylld choklad 3 månaders hållbarhet under motsvarande förhållanden.

Vad gäller tryck och färger bör följande noteras:

Kolor:
Kola-folien trycks med flexotryck och blandfärger som kan orsaka mindre avvikelser från det godkända provet. Levereras i upp till 3 Pantone-färger. Vi reserverar oss för att det kan bli ”flammor” på vingarna, och att vissa nyanser kan färga av sig. Tryck på silverfolie kan medföra missfärgningar. Leverans minst 5 veckor efter att prov godkänts.

Karameller med logga och klubbor:
Då karamellmassan tillagas för hand så kan text och motiv förskjutas betydligt. Då karamellerna inte produceras i standardfärger så kan den färdiga produkten avvika från det önskade.

Pastiller:
Askarna trycks i CMYK-farver (4-f Europa). Tryck kan förskjutas vid falsning och montering. Askarna skickas för påseende innan de fylls enligt vad som skriftligen avtalats. Därefter kan ändringar av pastillaskens design och utseende inte göras.

Mintcard:
Direkta silketryck produceras i upp till 4 pantonefärger. Etiketter produceras i pantonefärger eller i CMYK (4-f Europa) på vit bakgrund. En korrektur skickas innan tryckning.

Chokladkuber och mintpacks:
Trycks på etiketter i CMYK (4-f Europa) på vit bakgrund. Alternativt kan de tryckas i upp till 4 färger pantone. Logga kan förskjutas en del under montering. En korrektur skickas innan tryckning.

Flow-pack choklad:
På vit eller metallfolie trycks upp till två färger med få standardfärger. Mindre avvikelser från det godkända materialet kan förekomma.

Dataanvändning:
Personlig data och information förvaras säkert. Profilkonfekt ApS varken säljer eller vidarebefordrar personlig information eller verksamhetsdata till tredje part.

Användning av e-post: I de fall då en organisation eller person, antingen via mejl eller www.profilkonfekt.se, har angett sin e-postadress förbehåller sig Profilkonfekt ApS rätten att använda samma e-postadress för marknadsföring, till exempel i form av utskick av elektroniska nyhetsbrev.

[Tidigare köpvillkors giltighet utgår i samband med publiceringen av denna version.]

UFORPLIGTENDE TILBUD?